ขั้นตอนการเขียนบทความ

ขั้นตอนการเขียนบทความ การเลือกเรื่อง ควรเลือกเรื่องที่คนกำลังสนใจและเป็นเรื่องที่ผู้เขียนมีความรู้การเสนอเรื่องราวและความคิด ควรกำหนดขอบเขตให้แคบเพื่อให้สมบูรณ์และลึกซึ้ง การเขียนบทความ หรือพยายามเลือกเฉพาะตอนที่เด่นและน่าสนใจเป็นพิเศษมาเขียน

การเขียนบทความ

การเขียนบทความมีขั้นตอนต่อไปนี้

 1. การเลือกเรื่อง ควรเลือกเรื่องที่คนกำลังสนใจและเป็นเรื่องที่ผู้เขียนมีความรู้การเสนอเรื่องราวและความคิด ควรกำหนดขอบเขตให้แคบเพื่อให้สมบูรณ์และลึกซึ้ง การเขียนบทความหรือพยายามเลือกเฉพาะตอนที่เด่นและน่าสนใจเป็นพิเศษมาเขียน
 2. การรวบรวมข้อมูล ผู้เขียนบทความจะต้องหาความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน การรวบรวมความรู้อาจจะทำได้หลายวิธี และจะต้องพิจารณาด้วยว่าข้อมูลนั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับและเชื่อเถือได้
 3. การกำหนดจุดมุ่งหมาย ควรกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าบทความที่จะเขียนนี้ต้องการเขียนให้ใครอ่าน ต้องการสื่อสารกับคนกลุ่มใดหรือต้องการให้ผู้อ่านมีความคิดอย่างไร
 4. การวางโครงเรื่อง การวางโครงเรื่องถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานเขียนทุกประเภทเพราะจะทำให้เขียนได้ตรงตามจุดมุ่งหมายและลำดับความคิดได้ต่อเนื่อง
 5. การลงมือเขียน ควรเขียนด้วยความตั้งใจโดยลำดับความคิดตามโครงเรื่องที่กำหนดและใช้ภาษาที่สื่อความหมายชัดเจนชวนให้ผู้อ่านสนใจติดตาม
 6. การทบทวน ควรอ่านทบทวนบทความที่เขียนเสร็จแล้วอย่างน้อย ๒ ครั้งเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหาสาระสอดคล้องกับชื่อเรื่องหรือไม่ แล้วทบทวนแก้ไขข้อบกพร่องในการใช้ภาษากลวิธีในการเขียนบทความ

ลักษณะของบทความ

การพิจารณาบทความ 
ลักษณะของบทความ

บทความ คือ ความเรียงประเภทหนึ่งที่เขียนเพื่อความรู้ ความคิด มีรูปแบบการเขียน

คล้ายกับเรียงความ แต่การเขียนบทความจะต้องมีเรื่องราวมาจากข้อเท็จจริงหรือข่าวประจำวัน

มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ การเขียนบทความ อยู่ในความสนใจของผู้อ่านและผู้เขียน และจะต้องสอดแทรก

ข้อเสนอเชิงวิชาการ หรือความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ไว้ด้วย

บทความมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เรื่องที่เขียนต้องเป็นเรื่องที่มีสาระ เป็นเรื่องจริง มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ เมื่ออ่านแล้วจะได้ความรู้หรือความคิดเพิ่มขึ้น
 2. ต้องเสนอเรื่องที่ผู้อ่านส่วนมากกำลังสนใจอยู่ในขณะนั้น ทันต่อเหตุการณ์ หรือเรื่องที่เป็นปัญหา และมีความสำคัญเป็นพิเศษ
 3. ต้องมีส่วนเป็นทัศนะหรือความคิดเห็นของผู้เขียน โดยนำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจชวนให้ผู้อ่านคิดตามหรือคิดต่อ
 4. ควรใช้ภาษาให้น่าอ่าน และสร้างความสนใจ
 5. ความยาวของบทความควรสั้น กะทัดรัด การเขียนบทความ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้ในเวลาจำกัด

การเขียนบทความ

https://tripathicreation.in