ขั้นตอนการเขียนบทความ

ขั้นตอนการเขียนบทความ นอกเหนือจากการทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้ขึ้นอันดับหน้าแรก Google แล้ว หัวใจสำคัญของการทำ Content Marketing อีกอย่างหนึงก็คือ “บทความ” (Article) เป็นรูปแบบการเขียนประเภทหนึ่ง การเขียนบทความ ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน

การเขียนบทความ

6 ขั้นตอนการเขียนบทความอย่างมืออาชีพ

ที่บอกว่า ต้องใช้ศาสตร์ นั่นก็เพราะ เป็นการสื่อสารข้อเท็จจริง และ/หรือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้แก่ผู้อ่าน ดังนั้น เนื้อหาที่จะนำเสนอ การเขียนบทความ จึงไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นหรือจินตนาการเอาเอง

และที่ต้องใช้ศิลป์ ก็เพราะกระบวนการสื่อสาร เพื่อให้ผู้อ่านรับรู้และเข้าใจ ในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการนั้น ซึ่งก็จำเป็นต้องอาศัย การคัดสรรถ้อยคำ ที่จะสามารถสื่อสารข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และใช้ภาษาได้อย่างสละสลวย

บทความที่ดี ควรมีลักษณะสำคัญ 4 ประการ ได้แก่

 1.  มีความเป็นเอกภาพ คือ มีเนื้อหาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่ประเด็นหลัก ที่ต้องการนำเสนอ
 2.  มีการเน้นข้อความสำคัญ คือ การย้ำประเด็นสำคัญให้ชัดเจนว่า ต้องการจะนำเสนอแนวคิดอะไร โดยการกล่าวย้ำประเด็นหลักของเรื่องอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการใช้ประโยคใจความสำคัญ หรือสาระสำคัญที่โดดเด่น
 3.  มีความต่อเนื่อง สัมพันธ์กันโดยตลอด ทั้งการเรียบเรียงถ้อยคำ ข้อความ และการจัดลำดับเรื่องด้วยการใช้คำเชื่อมข้อความที่เหมาะสม เช่น กับ แต่ แด่ เพื่อ และ รวมทั้ง ตลอดจน นอกจากนี้ ที่ ซึ่ง อัน เป็นต้น
 4.  เนื้อหามีความกระจ่างชัด คือ มีความสมบูรณ์ ชัดเจน กระจ่างแจ้ง สามารถอธิบายแล้ว ครอบคลุมความคิดหลัก ที่ต้องการนำเสนอได้ อีกทั้ง ข้อมูลที่จะนำเสนอต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง

แต่ถ้าหากเป็น การแสดงความคิดเห็น การเขียนบทความ ก็จะต้องมีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้คือ ต้องมีความสมบูรณ์ด้านการใช้ภาษา คือ

[pullquote align=”full” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”16″]ต้องรู้จักเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสม กับจุดมุ่งหมายของการเขียน ประเภทของบทความที่เขียน และกลุ่มผู้อ่านบทความนั้น ๆ ด้วย[/pullquote]

สิ่งที่กล่าวไปข้างต้นนี้ อาจทำให้รู้สึกว่า การเขียนบทความที่ดีนั้น เป็นเรื่องยาก แต่ถ้าหากมีแรงจูงใจที่จะเผยแพร่ความรู้ หรือเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ แล้วฝึกฝนการเขียนพร้อมกับ ปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของงานเขียนอยู่เสมอ ก็เชื่อได้ว่า “การเป็นนักเขียนบทความมืออาชีพ” จะประสบผลสำเร็จได้ไม่ยาก

ขั้นตอนการเขียนบทความ

 1. เลือกเรื่องที่จะเขียน โดยคำนึงถึงความทันสมัย ทันเหตุการณ์ เป็นเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสนใจ และเป็นเรื่องที่ผู้เขียนสนใจ มีความรู้ มีประสบการณ์ รวมทั้งมีแหล่งข้อมูล ที่สามารถสืบค้นเพื่อนำมาสนับสนุนงานเขียน ได้อย่างเพียงพอ
 2. กำหนดจุดมุ่งหมายของการเขียน ว่าเขียนเพื่ออะไร เช่น เพื่อให้ความรู้ เพื่อแสดงความคิดเห็น เพื่อโน้มน้าวจิตใจ หรือเพื่อให้แนวคิด ในการดำเนินชีวิต เป็นต้น และต้องการเขียนเพื่อผู้อ่านกลุ่มใด
 3. กำหนดแนวคิดสำคัญ หรือสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการเขียนให้มุ่งสู่ประเด็นหลักที่ต้องการนำเสนอไปยังผู้อ่าน
 4. ประมวลความรู้ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ของแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่สืบค้นหรือค้นคว้ามา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
 5. วางโครงเรื่อง โดยกำหนดแนวทางการเขียนว่า จะนำเสนอสาระสำคัญอะไร แยกเป็นกี่ประเด็น ประเด็นหลัก ๆ มีอะไรบ้าง และในประเด็นหลักนั้น จะมีประเด็นย่อย ๆ อย่างไร
 6. ควรมีตัวอย่าง หรือเหตุผลอะไร เพื่อสนับสนุนประเด็นหลักบ้าง ซึ่งการวางโครงเรื่องนี้ จะช่วยให้การเขียนง่ายขึ้น และเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่สับสน ไม่วกวน และไม่นอกเรื่อง
 7. ลงมือเขียน โดยเขียนขยายความในแต่ละประเด็น ด้วยเทคนิคการเขียนอธิบาย ให้เหตุผล และกล่าวถึงข้อมูลประกอบ

อาจเป็นสถิติ ตัวเลข ตัวอย่างเหตุการณ์ ตำนาน หรือนิทาน มีการใช้ภาษา และการเขียนคำนำ รวมทั้งบทสรุป ด้วยกลวิธีที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย ประเภท และเนื้อหาของบทความ ที่สำคัญคือ ควรมีการสร้างลีลาการเขียนที่เป็นแบบเฉพาะตัว ได้แก่ การเลือกใช้ภาษาให้เป็นเอกลักษณ์ เช่น

 • การเล่นคารม คำคม การใช้โวหาร ที่มีการแสดงความรู้สึกอย่างชัดเจน หรือการใช้ถ้อยคำที่มีความสละสลวย เป็นต้น
 • แนวทางการเขียนบทความ ให้เป็นมืออาชีพ ดังกล่าวนี้ คงจะไม่ทำให้ใครค้นพบทางสว่าง เอ้ย ความสามารถ ทางการเขียนของตนเองได้

หากคุณยังไม่เริ่มหยิบจับ ขยับปากกา การเขียนบทความ แล้วฝึกฝนงานเขียนของคุณอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานเขียนของคุณ

การเขียนบทความ

https://tripathicreation.in